Εύφλεκτη Ελλάδα

Ενίσχυση της επίγνωσης και της ετοιμότητας για τις ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και την ακραία συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών

Στόχοι


Συνοπτική πυρομετεωρολογία

Καθορισμός των συνοπτικών πυρομετεωρολικών τύπων της Ελλάδας (συχνότητα εμφάνισης, ισχύς, διάρκεια) και εξέταση των σχέσεων τους με ατμοσφαιρικές τηλεσυνδέσεις.

Ακραία συμπεριφορά πυρκαγιών

Μελέτη των διεργασιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών, αναζητώντας οριακές συνθήκες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έγκαιρη προειδοποίηση.

Συζευγμένα μοντέλα φωτιάς-ατμόσφαιρας

Βελτίωση της ικανότητας πρόγνωσης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών μέσα από την ανάπτυξη ενός σχήματος παραμετροποίησης των ριπών του ανέμου, και της σύνδεσης του με τον αλγόριθμο εξάπλωσης του Rothermel.

Συνοπτική πυρομετεωρολογία

Όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση ακραίας συμπεριφοράς σε δασικές πυρκαγιές συνδυάζονται, τότε έχουμε την εμφάνιση των συνοπτικών πυρομετεωρολικών τύπων.

Ακραία συμπεριφορά πυρκαγιών

Κάθε δασική πυρκαγιά μπορεί να παρουσιάσει ακραία συμπεριφορά, πιέζοντας το προσωπικό πυρόσβεσης και αυξάνοντας την πιθανότητα λαθών και αποτυχιών.

Συζευγμένα μοντέλα φωτιάς-ατμόσφαιρας

Τα συζευγμένα μοντέλα φωτιάς-ατμόσφαιρας έχουν μεγάλες δυνατότητες για την υποστήριξη επιχειρησιακών φορέων κατά τη φάση διαχείρισης συμβάντων δασικών πυρκαγιών.